Publikace

NOVOMĚSTSKO NEJEN NA STARÝCH POHLEDNICÍCH

Kniha vznikla ve spolupráci s Horáckým muzeem. Výpravná publikace obsahuje několik desítek pohledů na Novoměstsko první poloviny minulého století. Místní části Nového Města na Moravě, atraktivní vesničky se skalními partiemi v okolí Sněžného, Jimramov a Bobrová s okolím … s podrobným místopisným a historickým komentářem, doplněné fotografiemi ze současnosti.

Vydalo nakladatelství Průžová Jitka – TVÁŘE, Polnička 2015. Autoři: Milan Šustr, PhDr. Sylva Tesařová, Ivan Remeš. 187 s., cena 389,- Kč.

VENKOVSKÉ STAVBY NA MORAVSKÉM HORÁCKU

Autoři knihy PhDr.Věra Kovářů a Mgr. Jan Kuča otevírají na stránkách knihy půvab a hodnoty lidové architektury vesnic a městeček moravské části Vysočiny. Zároveň věnují pozornost historickým kořenům vzniku venkovské zástavby i jejím proměnám až k dnešním dnům.
Četné mapy a bohatá fotodokumentace slouží k orientaci čtenáře a k jeho informaci o kraji, vyhledávaném nejen pro přírodní krásy, ale také pro architektonické a výtvarné umění, jímž je Moravské Horácko neobyčejně přitažlivé.

267 s., barevné foto
anglické resume
autor: PhDr. Věra Kovářů a Mgr. Jan Kuča
cena: 400,- Kč

O ŽELEZÁRENSTVÍ NA NOVOMĚSTSKU

Aneb Jak se na Novoměstském panství vyrábělo železo a co všechno z toho pošlo. Kniha se věnuje historii dobývání a zpracování železné rudy na Novoměstsku. Najdete v ní informace o tom, jak se železo vyrábělo a údaje o konkrétních hutích (na Kadově, Kuklíku, Vříšti atd.) a příběhy, které se k železu pojí, např. legendu o silákovi Honzovi z Bříště. Přílohu tvoří dobové fotografie, mapky a nákresy , ale i fotografie pozůstatků zaniklé těžby a zpracování rudy (štoly, budovy hutí, zbytky milířů).

Vydal Novoměstský okrašlovací spolek, Nové Město n. M. 2013, autoři: Jaromír Černý a Miloslav Lopaur, 109 +24 s., cena: 85,- Kč.

PŘEŽIL JSEM /FRONTOVÝ DENÍK Z 1. SVĚTOVÉ VÁLKY/

Novoměstský občan František Kubík prožil dva roky 1. světové války na ruské a italské frontě. Denně si stručně zapisoval hlavní události, které se ho týkaly a které sám viděl a prožil. Tyto stručné poznámky pak ve 20. letech přepsal a doplnil obsáhlejším textem a v 60. letech ještě přidal některé události, které se mu při prvním přepisování zdály bezvýznamné. Přepis deníku je doplněn obrazovou přílohou.

brož., 149 s, barevné foto, autor: František Kubík, cena: 115,- Kč

MĚSTO MÉHO SRDCE (NOVOMĚSTSKÉ OSOBNOSTI NA ROZHLASOVÝCH VLNÁCH)

Publikace představuje výtvarné umělce Vincence Makovského, Jana Štursu, Věru Frömlovou – Zezulákovou, Pavla Kopáčka, Arnošta Košíka, Jiřího Šebka;uměleckého knihvazače Bohuslava Plevu a geografa a kartografa Josefa Vykutila.
Autorka, redaktora Českého rozhlasu v Brně, vybrala a zpracovala do písemné podoby své pořady týkající se významných rodáků z Nového Města na Moravě.

brož., 54 s, černobílé foto, autor: Věra Rudolfová, cena: 55,- Kč

LETEM NOVOMĚSTSKÝM SVĚTEM (KRATOCHVILNÉ I POUČNÉ HISTORKY Z LET DÁVNÝCH I NEDÁVNÝCH)

Kniha přináší ze života v Novém Městě z období konce monarchie i komunistického teroru padesátých let.

Vydal Novoměstský okrašlovací spolek 2014, sestavil: Jiří Černý, 76 s., cena: 70,- Kč.

OZVĚNA NEJEN Z OCHOZY (ZÁBAVNÉ I POUČNÉ ČTENÍ O LESÍCH NA NOVOMĚSTSKU)

V další publikaci z edice Vlastivědné střípky novoměstské se dozvíte zajímavosti o lesích v majetku lesa, ale i o lesích, které patřily nadaci Marie Školské z Brna a hospodařil v nich její nadační velkostatek v Novém Městě na Moravě.  Nejvíce prostoru je věnováno lesu Ochoza na okraji Nového Města.

Vydal Novoměstský okrašlovací spolek 2012, autor: Jaromír Černý, 56 s., cena: 53,- Kč.

POČÁTKY PERNŠTEJNŮ NA NOVOMĚSTSKU

Publikace vydaná v rámci Roku Pernštejnů se zabývá významným šlechtickým rodem, jehož významnou državou bývalo i Nové Město a konkrétními pány jako byl Vilém II. z Pernštejna, Vratislav II. z Pernštejna , řečený Nádherný a Jan a Maxmilián z Pernštejna. Řeší otázku, jestli nejslavnější z Pernštejnů, Vratislav II. byl opravdu takovým bezchybným dobrodincem, za kterého je považován.

Vydal Novoměstský okrašlovací spolek, Nové město n. M. 2012, autor: Jaromír Černý, 64 s., cena: 63,- Kč.

SGRAFITA NA KOSTELE SV. KUNHUTY V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

Publikace reaguje na nedávné zrestaurování sgrafit na kostele svaté Kunhuty. Vzhledem k vydavatelskému záměru je hlavní pozornost publikace věnována sgrafitové výzdobě fasády, vytvořené místním malířem a grafikem Karlem Němcem koncem 20. let 20. století. Informace o obsahu jednotlivých obrazů, které zaplňují téměř celou plochu objektu, doplňují údaje o vyobrazených atributech jednotlivých postav i o jejích patronství. Úvodní kapitola seznamuje stručně s historií nejstarší budovy ve městě. Závěrečná část o autorovi sgrafit obsahuje i soupis dochované sgrafitové výzdoby v Novém Městě na Moravě.

brož., 68 s, barevné a černobílé foto, anglické a německé resume, autor: Zdenka Chocholáčová, cena: 70,- Kč

DOBÝVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN V OKRESE ŽĎÁR NAD SÁZAVOU A OKOLÍ

Publikace vzniklá jako katalog k mineralogické expozici Horáckého muzea se věnuje historii a současnosti průzkumu a těžby nerostů na území bývalého žďárského okresu s přesahem za hranice (včetně Čech). Připomenuty jsou rovněž projekty prováděné hornickým způsobem. Do publikace je vložena přehledná mapa. Seznam použité literatury obsahuje 198 položek.

brož., 67 s, černobílé foto, autor: Jindřich Pařízek, cena: 66,- Kč

IVAN SEKANINA (1900 – 1940)

Monograficky koncipovaná publikace připomíná život a dílo novoměstského rodáka, známého především jako bojovníka proti fašismu. Autor rozčlenil tématiku do devíti kapitol: Rodinné prostředí, Prostějov a Jiří Wolker, Vysokoškolská studia, Vůdcem socialistických studentů, Na kulturní frontě, Funkcionářem satelitních organizací KSČ, Proti fašismu a válce, Lipský proces, Život proti smrti. Muzeum ji doplnilo vzpomínkou místního spoluvězně z koncentračního tábora. Příležitostí k vydání první monografie v republice bylo 100. výročí narození významného antifašisty, zavrženého vlastní stranou.

brož., 52 s, černobílé foto, autor: Pavel Marek, cena: 58,- Kč

PŘÍBĚH TÉMĚŘ ZAPOMENUTÉHO POLITIKA JAROMÍRA NEČASE

Práce určená původně jako příspěvek do odborného tisku vyšla ke 100. výročí narození novoměstského rodáka, ministra sociální péče a člena československé exilové vlády v Londýně. Hlavní pozornost je věnována činnosti ing. Jaromíra Nečase v době před Mnichovem a za okupace. Textová příloha čerpá z regionálního tisku a exilového týdeníku Čechoslovák. Připomenutí Nečasovy osobnosti by mělo být pobídkou ke zpracování monografie tohoto politika s velkým morálním kreditem.

brož., 24 s, černobílé foto, autor: Jiří Mikulka, cena: 38,- Kč

HANIN KUFŘÍK

Pozoruhodný skutečný příběh židovské dívky Hany Bradyové z Nového Města na Moravě. Dívka zahynula v nacistickém vyhlazovacím táboře v Osvětimi. Příběh rodiny Bradyových zrekonstruovala Fumiko Išioka, zakladatelka Tokijského centra pro studium holocaustu, ve kterém se v roce 2000 objevil kufřík, na jehož vrchní straně byla bíle napsána tato slova: Hana Brady, 16.5.1931, sirotek. Záhada Hanina kufříku zavede čtenáře knihy o 70 let zpět k malé dívce a její rodině, která žila šťastně v Československu, než došlo k nacistické invazi. Předmluva Hanina bratra Jiřího Bradyho. K. Levine pracuje jako producentka a za svoji práci pro rozhlas získala řadu ocenění.

Vydal Portál, Praha 2013, 117 s., čb foto, autor: Karel Levine, cena: 190,- Kč

HISTORICKÝ KALENDÁŘ Nového Města n.M. na léta 1850- 1918

Úvod knihy obsahuje stručné dějiny Nového Města do roku 1850, dále kapitolu shrnující dění v Rakouské monarchii a Českých zemích v letech 1850-1918. Následuje heslář, obsahující významné události ve městě podle data. V příloze jsou černobílé fotografie z tohoto časového období.

Vydalo Nové Město n.M. 2005, autoři: Vít Křesadlo a Miroslav Kružík, cena: 175,- Kč

HISTORICKÝ KALENDÁŘ NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA LÉTA 1918 – 1945

Po úvodní kapitole České země za republiky a protektorátu následuje heslář významných událostí ve městě seřazených podle data. Černobílé fotografie z tohoto období dějin města doplňují texty v závěru knihy.

Vydalo Nové Město n.M. 2008. autoři: Vít Křesadlo a Miroslav Kružík, cena: 270,- Kč.

HISTORICKÝ KALENDÁŘ NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA LÉTA 1945 – 1990

Po úvodní kapitole České země a Československo v letech 1945 – 1990 následuje heslář významných událostí ve městě seřazených podle data. Dále jmenný a místní rejstřík , seznam farářů, předsedů NV atd. Černobílé fotografie.

Vydalo Nového Město n.M. 2011, autoři: Vít Křesadlo a Miroslav Kružík, cena: 270,- Kč.

NOVOMĚSTSKÝ OKRES I., II. (Vlastivěda moravská)

Reprint Vlastivědy moravské z roku 1948 s předmluvou R. Hurta o autorovi. Kniha se postupně věnuje přírodnímu obrazu (geologické poměry, horopis, podnebí, květena, zvířena ,..), osídlení, složení a zaměstnání obyvatelstva a jednotlivým obcím. Černobílé fotografie.

Vydal Garn 2010, autor: J.F. Svoboda, 750 s., přílohy: mapa, cd rom. Cena: vázaný 877,-Kč

ŽĎÁRSKÝ OKRES (Vlastivěda moravská)

Reprint vydání z roku 1937. Autor zpracoval přírodní poměry a místopis jednotlivých obcí okresu. V příloze čb fotografie a mapa.

Vydal Garn 2010, autor: J.F. Svoboda, 400 s. , cena: brožovaný 500,- Kč.

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Výpravná historická kniha s mnoha barevnými i černobílými fotografiemi. Věnuje se historii města, tradičním řemeslům, cechům, průmyslovým odvětvím, stavebním a uměleckým památkám, životem a tvorbou novoměstských výtvarníků, spolkům, významným osobnostem, slavným sportovcům , krajině a připojeným obcím.

Vydal Elmar, Havlíčkův Brod 2009, 183 s., autor: Lucie Marková, cena: 525 Kč.

 

 NOVOMĚSTSKO ve fotografiích Jana Truksy

Kniha převážně barevných fotografií regionu ( města a obce, krajina, lidová architektura..) doplněných krátkými texty v anglickém a německém jazyce.

Vydalo Nové Město n. M. 2009, 148 s., autor fotografií: Jan Truksa, slovem doprovodili Jan Truksa, Mgr. J. Truksová, Mgr. J. Vachovcová. Úvodní slovo Z. Marková, cena: 245,- Kč.

ZÁMEK ŽĎÁR A ZELENÁ HORA na starých pohlednicích 

Pohlednice od r. 1895 s komentáři, historický úvod.

Vydalo nakladatelství Tváře, Žďár n. S. 2011, autoři: V. Cisár, K. Černý, J. Líbal, M. Šustr, 119 s., cena: 310,- Kč.

 

1000 LET RODU BELCREDI

Česko – německy psaná kniha pojednávající o historii rodu Belcredi, jednoho z významných moravských šlechtických rodů. Jeho kořeny sahají na italský venkov, do povodí řeky Pád, kde se ve středověku nacházel hrad markýzů z Belcreda. Jedna z větví rodiny se usadila na zámku v nedalekém Jimramově a dnes je opět v jejím vlastnictví. Kniha autor věnoval svému otci, Ludvíku Belcredi, jehož osud výrazně poznamenala komunistická zvůle poválečných let. Knihu doprovází množství barevných fotografií a rodokmeny členů rodu.

Vydal autor Ludvík Belcredi vlastním nákladem, Brno 2010, 309 s. cena: 485,- Kč.

 

 ČÍTANKA VYSOČINY

Kniha věnovaná spisovatelům a básníkům Vysočiny od rané historie po současnost. Ukázky z děl, vzpomínky, faktografické údaje. Černobílé fotografie.

Vydala obec Štěpánov nad Svratkou 2009, autor: Hynek Jurman, 190 s., cena: 160 Kč.

OZVĚNY  VYSOČINY

Vyznání milované Vysočině, autorova již 36. publikace. Žánrově bohatá kniha pojednává o všem zajímavém v tomto kraji (památky, pozoruhodnosti, umělci i sportovci, temné záhady i poetické vyznání, řeky i filmová místa, cyklistický cestopis. Obsahuje mnoho fotografií a ilustrace.

Vydal Ing. Hynek Jurman v edici Zubří země, Štěpánov nad Svratkou 2015. autor: Hynek Jurman, 367 s., cena: 299,- Kč.

 

 (NEJEN) HORÁCKÁ KUCHAŘKA ANEB POVÍDÁNÍ O JÍDLE, VAŘENÍ, ZVYCÍCH A TRADICÍCH

Exkurze do historie vaření na Horácku (recept na jabkovec či mrkvance), domácí chleba, polévky, zabijačka, likéry, vánoční cukroví i postní jídla, nápoje z bylin atd. Kniha je doplněná barevnými fotografiemi.

Vydáno vlastním nákladem autorky Heleny Zelené Křížové, Rokytno 2013, 115 s., cena: 100,- Kč.

POVĚSTI Z HORÁCKA A ŽĎÁRSKÝCH VRCHŮ

Několik desítek pověstí, které se vztahují k zajímavým místům Žďárských vrchů (Samotín, Studnice, Bohdalecká skála nebo Harusák), hastrmani, víly, čerti a různá jiná strašidla. Ilustracemi doprovodila Marta Hauptmanová.

Vydáno vlastním nákladem autorky Heleny Zelené Křížové, Rokytno 2013, 103 s., cena: 100,- Kč.

 

 STERNEKÜCHE NEUSTADT IN EUROPA

Německy psaná kniha s podtitulem Regionální a mezinárodní recepty spřátelených Nových měst v Evropě. Kniha nabízí recepty z Německa, Rakouska, České republiky a  Slovenska, mimo jiné i svatební koláčky z Nového Města na Moravě. Kniha je bohatě ilustrována barevnými fotografiemi z Nových měst a také kulinářských specialit.

Vydalo Impressum, Breuberg-Neustadt, 143 s., cena: 160,- Kč.

SPĚTE SLADCE! ANEB PŘÍBĚHY HŘBITOVŮ BYSTŘICKA A OKOLÍ

Autor mnoha regionálních publikací se tentokrát zaměřil na hřbitovy, konkrétně příběhy osobností, které na nich odpočívají a také chtěl připomenout výtvarná díla kamenických hutí, jakými byly Loos Nedvědice, Uhlíř Nedvědice, Kravka Žďár nebo Jakeš Černvír.

Vydal autor Hynek Jurman v edici Zubří země, Štěpánov nad Svratkou 2014, 179 s., cena: 210,- Kč.

 

RADEŠÍNSKÁ SVRATKA 

Publikace věnovaná historii obce u Nového Města na Moravě ve 20. století.

Vydala obec Radešínská Svratka 2012, autor: Marie Vařejková, 145 s., cena: 100 Kč.

POHLEDEC  OD MINULOSTI K DNEŠKU

Historie obce, která je místní částí Nového Města n. M. Dozvíte se v ní, kdy bývaly v Pohledci mlýny, historii rychty, nejslavnějším rodáku malíři Josefu Jamborovi až po současnost obce.

Vydala TVJ Pohledec 2009, autor: Miroslav Kružík, 150 s., cena: 97 Kč.

 

  VYSOČINA DO KAPSY

Barevné fotografie významných památek a přírodních úkazů s česko-anglicko-německými popiskami. Součástí knihy je DVD.

Vydal fotoateliér Video-Foto-Kunc 2011, autor: Vladimír Kunc, cena: 305,- Kč.