Publikace

NOVOMĚSTSKO NEJEN NA STARÝCH POHLEDNICÍCH

Kniha vznikla ve spolupráci s Horáckým muzeem. Výpravná publikace obsahuje několik desítek pohledů na Novoměstsko první poloviny minulého století. Místní části Nového Města na Moravě, atraktivní vesničky se skalními partiemi v okolí Sněžného, Jimramov a Bobrová s okolím … s podrobným místopisným a historickým komentářem, doplněné fotografiemi ze současnosti.

Vydalo nakladatelství Průžová Jitka – TVÁŘE, Polnička 2015. Autoři: Milan Šustr, PhDr. Sylva Tesařová, Ivan Remeš. 187 s., cena 389,- Kč.

KRAJ NÁVRATŮ I SETRVÁNÍ (Medailonky osobností kulturního života Vysočiny)

Pátý díl medailonků z pera populární regionální spisovatelky. Dvě desítky portrétů osobností Vysočiny doby nedávno minulé (sklář František Vízner, malíř Jindřich Zezula, básník Ladislav Fikar..) i polozapomenutých v běhu času (básnířka Elvíra Stárová, skladatel Otakar Šín..).

Vydalo nakladatelství Průžová Jitka – TVÁŘE, Polnička 2015. Autor Mgr. Věra Rudolfová. 191 s., cena 229,- Kč.

VENKOVSKÉ STAVBY NA MORAVSKÉM HORÁCKU

Autoři knihy PhDr.Věra Kovářů a Mgr. Jan Kuča otevírají na stránkách knihy půvab a hodnoty lidové architektury vesnic a městeček moravské části Vysočiny. Zároveň věnují pozornost historickým kořenům vzniku venkovské zástavby i jejím proměnám až k dnešním dnům.
Četné mapy a bohatá fotodokumentace slouží k orientaci čtenáře a k jeho informaci o kraji, vyhledávaném nejen pro přírodní krásy, ale také pro architektonické a výtvarné umění, jímž je Moravské Horácko neobyčejně přitažlivé.

267 s., barevné foto
anglické resume
autor: PhDr. Věra Kovářů a Mgr. Jan Kuča
cena: 400,- Kč

O ŽELEZÁRENSTVÍ NA NOVOMĚSTSKU

Aneb Jak se na Novoměstském panství vyrábělo železo a co všechno z toho pošlo. Kniha se věnuje historii dobývání a zpracování železné rudy na Novoměstsku. Najdete v ní informace o tom, jak se železo vyrábělo a údaje o konkrétních hutích (na Kadově, Kuklíku, Vříšti atd.) a příběhy, které se k železu pojí, např. legendu o silákovi Honzovi z Bříště. Přílohu tvoří dobové fotografie, mapky a nákresy , ale i fotografie pozůstatků zaniklé těžby a zpracování rudy (štoly, budovy hutí, zbytky milířů).

Vydal Novoměstský okrašlovací spolek, Nové Město n. M. 2013, autoři: Jaromír Černý a Miloslav Lopaur, 109 +24 s., cena: 85,- Kč.

PŘEŽIL JSEM /FRONTOVÝ DENÍK Z 1. SVĚTOVÉ VÁLKY/

Novoměstský občan František Kubík prožil dva roky 1. světové války na ruské a italské frontě. Denně si stručně zapisoval hlavní události, které se ho týkaly a které sám viděl a prožil. Tyto stručné poznámky pak ve 20. letech přepsal a doplnil obsáhlejším textem a v 60. letech ještě přidal některé události, které se mu při prvním přepisování zdály bezvýznamné. Přepis deníku je doplněn obrazovou přílohou.

brož., 149 s, barevné foto
autor: František Kubík
cena: 115,- Kč

MĚSTO MÉHO SRDCE (NOVOMĚSTSKÉ OSOBNOSTI NA ROZHLASOVÝCH VLNÁCH)

Publikace představuje výtvarné umělce Vincence Makovského, Jana Štursu, Věru Frömlovou – Zezulákovou, Pavla Kopáčka, Arnošta Košíka, Jiřího Šebka;uměleckého knihvazače Bohuslava Plevu a geografa a kartografa Josefa Vykutila.
Autorka, redaktora Českého rozhlasu v Brně, vybrala a zpracovala do písemné podoby své pořady týkající se významných rodáků z Nového Města na Moravě.

brož., 54 s, černobílé foto
autor: Věra Rudolfová
cena: 55,- Kč

LETEM NOVOMĚSTSKÝM SVĚTEM (KRATOCHVILNÉ I POUČNÉ HISTORKY Z LET DÁVNÝCH I NEDÁVNÝCH)

Kniha přináší ze života v Novém Městě z období konce monarchie i komunistického teroru padesátých let.

Vydal Novoměstský okrašlovací spolek 2014, sestavil: Jiří Černý, 76 s., cena: 70,- Kč.

OZVĚNA NEJEN Z OCHOZY (ZÁBAVNÉ I POUČNÉ ČTENÍ O LESÍCH NA NOVOMĚSTSKU)

V další publikaci z edice Vlastivědné střípky novoměstské se dozvíte zajímavosti o lesích v majetku lesa, ale i o lesích, které patřily nadaci Marie Školské z Brna a hospodařil v nich její nadační velkostatek v Novém Městě na Moravě.  Nejvíce prostoru je věnováno lesu Ochoza na okraji Nového Města.

Vydal Novoměstský okrašlovací spolek 2012, autor: Jaromír Černý, 56 s., cena: 53,- Kč.

POČÁTKY PERNŠTEJNŮ NA NOVOMĚSTSKU

Publikace vydaná v rámci Roku Pernštejnů se zabývá významným šlechtickým rodem, jehož významnou državou bývalo i Nové Město a konkrétními pány jako byl Vilém II. z Pernštejna, Vratislav II. z Pernštejna , řečený Nádherný a Jan a Maxmilián z Pernštejna. Řeší otázku, jestli nejslavnější z Pernštejnů, Vratislav II. byl opravdu takovým bezchybným dobrodincem, za kterého je považován.

Vydal Novoměstský okrašlovací spolek, Nové město n. M. 2012, autor: Jaromír Černý, 64 s., cena: 63,- Kč.

SGRAFITA NA KOSTELE SV. KUNHUTY V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

Publikace reaguje na nedávné zrestaurování sgrafit na kostele svaté Kunhuty. Vzhledem k vydavatelskému záměru je hlavní pozornost publikace věnována sgrafitové výzdobě fasády, vytvořené místním malířem a grafikem Karlem Němcem koncem 20. let 20. století. Informace o obsahu jednotlivých obrazů, které zaplňují téměř celou plochu objektu, doplňují údaje o vyobrazených atributech jednotlivých postav i o jejích patronství. Úvodní kapitola seznamuje stručně s historií nejstarší budovy ve městě. Závěrečná část o autorovi sgrafit obsahuje i soupis dochované sgrafitové výzdoby v Novém Městě na Moravě.

brož., 68 s, barevné a černobílé foto
anglické a německé resume
autor: Zdenka Chocholáčová
cena: 70,- Kč

DOBÝVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN V OKRESE ŽĎÁR NAD SÁZAVOU A OKOLÍ

Publikace vzniklá jako katalog k mineralogické expozici Horáckého muzea se věnuje historii a současnosti průzkumu a těžby nerostů na území bývalého žďárského okresu s přesahem za hranice (včetně Čech). Připomenuty jsou rovněž projekty prováděné hornickým způsobem. Do publikace je vložena přehledná mapa. Seznam použité literatury obsahuje 198 položek.

brož., 67 s, černobílé foto
autor: Jindřich Pařízek
cena: 66,- Kč

IVAN SEKANINA (1900 – 1940)

Monograficky koncipovaná publikace připomíná život a dílo novoměstského rodáka, známého především jako bojovníka proti fašismu. Autor rozčlenil tématiku do devíti kapitol: Rodinné prostředí, Prostějov a Jiří Wolker, Vysokoškolská studia, Vůdcem socialistických studentů, Na kulturní frontě, Funkcionářem satelitních organizací KSČ, Proti fašismu a válce, Lipský proces, Život proti smrti. Muzeum ji doplnilo vzpomínkou místního spoluvězně z koncentračního tábora. Příležitostí k vydání první monografie v republice bylo 100. výročí narození významného antifašisty, zavrženého vlastní stranou.

brož., 52 s, černobílé foto
autor: Pavel Marek
cena: 58,- Kč

PŘÍBĚH TÉMĚŘ ZAPOMENUTÉHO POLITIKA JAROMÍRA NEČASE

Práce určená původně jako příspěvek do odborného tisku vyšla ke 100. výročí narození novoměstského rodáka, ministra sociální péče a člena československé exilové vlády v Londýně. Hlavní pozornost je věnována činnosti ing. Jaromíra Nečase v době před Mnichovem a za okupace. Textová příloha čerpá z regionálního tisku a exilového týdeníku Čechoslovák. Připomenutí Nečasovy osobnosti by mělo být pobídkou ke zpracování monografie tohoto politika s velkým morálním kreditem.

brož., 24 s, černobílé foto
autor: Jiří Mikulka
cena: 38,- Kč

 LIDOVÉ PÍSNĚ Z MORAVSKÉHO HORÁCKA

Písně milostné, žertovné, rekrutské a vojenské, obřadní a epické od různých sběratelů, počínaje Františkem Sušilem a Františkem Bartošem až po novodobější sběratele do 70. let.

Vydal Etnologický ústav AV ČR., sestavila Marta Toncrová, 315 s., cena: 158,- Kč.

HANIN KUFŘÍK

Pozoruhodný skutečný příběh židovské dívky Hany Bradyové z Nového Města na Moravě. Dívka zahynula v nacistickém vyhlazovacím táboře v Osvětimi. Příběh rodiny Bradyových zrekonstruovala Fumiko Išioka, zakladatelka Tokijského centra pro studium holocaustu, ve kterém se v roce 2000 objevil kufřík, na jehož vrchní straně byla bíle napsána tato slova: Hana Brady, 16.5.1931, sirotek. Záhada Hanina kufříku zavede čtenáře knihy o 70 let zpět k malé dívce a její rodině, která žila šťastně v Československu, než došlo k nacistické invazi. Předmluva Hanina bratra Jiřího Bradyho. K. Levine pracuje jako producentka a za svoji práci pro rozhlas získala řadu ocenění.

Vydal Portál, Praha 2013, 117 s., čb foto, autor: Karel Levine, cena: 190,- Kč

HISTORICKÝ KALENDÁŘ Nového Města n.M. na léta 1850- 1918

Úvod knihy obsahuje stručné dějiny Nového Města do roku 1850, dále kapitolu shrnující dění v Rakouské monarchii a Českých zemích v letech 1850-1918. Následuje heslář, obsahující významné události ve městě podle data. V příloze jsou černobílé fotografie z tohoto časového období.

Vydalo Nové Město n.M. 2005, autoři: Vít Křesadlo a Miroslav Kružík, cena: 175,- Kč

HISTORICKÝ KALENDÁŘ NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA LÉTA 1918 – 1945

Po úvodní kapitole České země za republiky a protektorátu následuje heslář významných událostí ve městě seřazených podle data. Černobílé fotografie z tohoto období dějin města doplňují texty v závěru knihy.

Vydalo Nové Město n.M. 2008. autoři: Vít Křesadlo a Miroslav Kružík, cena: 270,- Kč.

HISTORICKÝ KALENDÁŘ NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA LÉTA 1945 – 1990

Po úvodní kapitole České země a Československo v letech 1945 – 1990 následuje heslář významných událostí ve městě seřazených podle data. Dále jmenný a místní rejstřík , seznam farářů, předsedů NV atd. Černobílé fotografie.

Vydalo Nového Město n.M. 2011, autoři: Vít Křesadlo a Miroslav Kružík, cena: 270,- Kč.

NOVOMĚSTSKÝ OKRES I., II. (Vlastivěda moravská)

Reprint Vlastivědy moravské z roku 1948 s předmluvou R. Hurta o autorovi. Kniha se postupně věnuje přírodnímu obrazu (geologické poměry, horopis, podnebí, květena, zvířena ,..), osídlení, složení a zaměstnání obyvatelstva a jednotlivým obcím. Černobílé fotografie.

Vydal Garn 2010, autor: J.F. Svoboda, 750 s., přílohy: mapa, cd rom. Cena: vázaný 877,-Kč, brožovaný 635,- Kč.

ŽĎÁRSKÝ OKRES (Vlastivěda moravská)

Reprint vydání z roku 1937. Autor zpracoval přírodní poměry a místopis jednotlivých obcí okresu. V příloze čb fotografie a mapa.

Vydal Garn 2010, autor: J.F. Svoboda, 400 s. , cena: brožovaný 500,- Kč.

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Výpravná historická kniha s mnoha barevnými i černobílými fotografiemi. Věnuje se historii města, tradičním řemeslům, cechům, průmyslovým odvětvím, stavebním a uměleckým památkám, životem a tvorbou novoměstských výtvarníků, spolkům, významným osobnostem, slavným sportovcům , krajině a připojeným obcím.

Vydal Elmar, Havlíčkův Brod 2009, 183 s., autor: Lucie Marková, cena: 525 Kč.

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ NA STARÝCH POHLEDNICÍCH

Kniha mapuje stavebně historický vývoj města pomocí starých pohlednic s podrobným komentářem.

Vydala fa Jan Havlík – Grafies 3plus, Žďár nad Sázavou 2010, 147 s., autor: Sylva Tesařová, cena: 415,- Kč.

HLEDÁME SVÉ PŘEDKY (Na pomoc začínajícím badatelům)

Již třetí, aktualizované vydání genealogické příručky, která názorně provede zájemce o historii svého rodu postupem bádání. Tabulky s převodem dobových měř, písma, mincí apod. Autorem je významný genealog Vladimír Makovský.

Vydal Unipress Žďár n. S. 2015, s.143, cena 195,- Kč.

NOVOMĚSTSKO ve fotografiích Jana Truksy

Kniha převážně barevných fotografií regionu ( města a obce, krajina, lidová architektura..) doplněných krátkými texty v anglickém a německém jazyce.

Vydalo Nové Město n. M. 2009, 148 s., autor fotografií: Jan Truksa, slovem doprovodili Jan Truksa, Mgr. J. Truksová, Mgr. J. Vachovcová. Úvodní slovo Z. Marková, cena: 245,- Kč.

ZÁMEK ŽĎÁR A ZELENÁ HORA na starých pohlednicích 

Pohlednice od r. 1895 s komentáři, historický úvod.

Vydalo nakladatelství Tváře, Žďár n. S. 2011, autoři: V. Cisár, K. Černý, J. Líbal, M. Šustr, 119 s., cena: 310,- Kč.

PIVOVARY V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

Brožurka mapující historii pivovarnictví a zaniklých pivovarů v Novém Městě od 15. století, kdy město vlastnili páni z Lipé, přes Pernštejny přes 19. století, kdy v roce 1801 vyhořely oba městské pivovary, až po 20. století, kdy v roce 1907 končí historie pivovarnictví uzavřením Panského pivovaru.  Přehled sládků, černobílé fotografie.

Vydalo nakl. Emitos, Brno 2010, 31 s., autor: Filip Vrána, cena: 142,- Kč.

HRAD SKÁLY ANEB O PRSTENU PANÍ ELIŠKY

Publikace vyčerpávajícím způsobem mapuje historii pozůstatků skalního hradu na kopci Štarkov u Jimramova. Její autor je zároveň vlastník hradu a archeolog Moravského zemského muzea v Brně, který se svými kolegy a přáteli prováděl na hradě 15 let archeologický průzkum. Publikace obsahuje mnoho fotografií archeologických nálezů, včetně známého zlatého prstenu. Ten pravděpodobně patřil paní Elišce, vdově po Erhartovi ze Skal, která se musela z hradu spěšně odstěhovat poté, co padl do rukou loupeživému Puškovi z Kunštátu.

Vydal autor Ludvík Belcredi vlastním nákladem, Brno 2012, 70 s., cena: 180,- Kč.

1000 LET RODU BELCREDI

Česko – německy psaná kniha pojednávající o historii rodu Belcredi, jednoho z významných moravských šlechtických rodů. Jeho kořeny sahají na italský venkov, do povodí řeky Pád, kde se ve středověku nacházel hrad markýzů z Belcreda. Jedna z větví rodiny se usadila na zámku v nedalekém Jimramově a dnes je opět v jejím vlastnictví. Kniha autor věnoval svému otci, Ludvíku Belcredi, jehož osud výrazně poznamenala komunistická zvůle poválečných let. Knihu doprovází množství barevných fotografií a rodokmeny členů rodu.

Vydal autor Ludvík Belcredi vlastním nákladem, Brno 2010, 309 s. cena: 485,- Kč.

ZA VŠECHNO MŮŽE ŠPIMBERK

Vážné i nevážné příběhy z historie Zubří a jejího okolí. Zubří leží 4 km od Nového Města. Bylo založeno ve 2. polovině 13. století předky pánů z Pernštejna. Kniha obsahuje deset příběhů z různých časových úseků historie Zubří a jeho nejbližšího okolí. Text je doplněn kresbami Kamily Dvořákové.

Vydala obec Zubří, 2011, autor: Pavel Svoboda, 204 s., cena: 160,- Kč.

ČÍTANKA VYSOČINY

Kniha věnovaná spisovatelům a básníkům Vysočiny od rané historie po současnost. Ukázky z děl, vzpomínky, faktografické údaje. Černobílé fotografie.

Vydala obec Štěpánov nad Svratkou 2009, autor: Hynek Jurman, 190 s., cena: 160 Kč.

OZVĚNY  VYSOČINY

Vyznání milované Vysočině, autorova již 36. publikace. Žánrově bohatá kniha pojednává o všem zajímavém v tomto kraji (památky, pozoruhodnosti, umělci i sportovci, temné záhady i poetické vyznání, řeky i filmová místa, cyklistický cestopis. Obsahuje mnoho fotografií a ilustrace.

Vydal Ing. Hynek Jurman v edici Zubří země, Štěpánov nad Svratkou 2015. autor: Hynek Jurman, 367 s., cena: 299,- Kč.

SLAVKOVICE

Stručná historie školy a sboru dobrovolných hasičů. Barevné a černobílé fotografie.

Vydaly SDH Slavkovice a ZŠ Slavkovice 2012, autor: Pavel Peňáz, 99 s., cena: 168,- Kč.

OSVOBOZENÍ ŽĎÁRSKA

Obsáhlá publikace mapující vyčerpávajícím způsobem události konce 2. sv. války na Vysočině, konkrétně na Velkobítešsku, Velkomeziříčsku, Bystřicku, Novoměstsku a Žďársku a věnuje se také jednotlivým obcím. Černobílé fotografie.

Vydalo nakl. Sypták, brno 2014, autor: Ondřej Červený, 540 s., cena: 515,- Kč.

(NEJEN) HORÁCKÁ KUCHAŘKA ANEB POVÍDÁNÍ O JÍDLE, VAŘENÍ, ZVYCÍCH A TRADICÍCH

Exkurze do historie vaření na Horácku (recept na jabkovec či mrkvance), domácí chleba, polévky, zabijačka, likéry, vánoční cukroví i postní jídla, nápoje z bylin atd. Kniha je doplněná barevnými fotografiemi.

Vydáno vlastním nákladem autorky Heleny Zelené Křížové, Rokytno 2013, 115 s., cena: 100,- Kč.

POVĚSTI Z HORÁCKA A ŽĎÁRSKÝCH VRCHŮ

Několik desítek pověstí, které se vztahují k zajímavým místům Žďárských vrchů (Samotín, Studnice, Bohdalecká skála nebo Harusák), hastrmani, víly, čerti a různá jiná strašidla. Ilustracemi doprovodila Marta Hauptmanová.

Vydáno vlastním nákladem autorky Heleny Zelené Křížové, Rokytno 2013, 103 s., cena: 100,- Kč.

MALÍŘ ZVĚŘE JIŘÍ ŽIDLICKÝ

Výpravná monografie významného novoměstského rodáka Jiřího Židlického (1895 – 1950), který namaloval více než 850 obrazů a tisíce kreseb a ilustroval mnoho knih s lesnickou tématikou. Jako vášnivý nimrod se specializoval téměř výhradně na výtvarné znázornění lesní zvěře. V knize najdeme mnoho reprodukcí ze sbírek Horáckého muzea, ze stálé expozice ve Dvoře Králové n. L.  i ze soukromých sbírek.

Vydalo nakladatelství Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy 2010, 189 s., cena:  713,- Kč.

STERNEKÜCHE NEUSTADT IN EUROPA

Německy psaná kniha s podtitulem Regionální a mezinárodní recepty spřátelených Nových měst v Evropě. Kniha nabízí recepty z Německa, Rakouska, České republiky a  Slovenska, mimo jiné i svatební koláčky z Nového Města na Moravě. Kniha je bohatě ilustrována barevnými fotografiemi z Nových měst a také kulinářských specialit.

Vydalo Impressum, Breuberg-Neustadt, 143 s., cena: 160,- Kč.

SPĚTE SLADCE! ANEB PŘÍBĚHY HŘBITOVŮ BYSTŘICKA A OKOLÍ

Autor mnoha regionálních publikací se tentokrát zaměřil na hřbitovy, konkrétně příběhy osobností, které na nich odpočívají a také chtěl připomenout výtvarná díla kamenických hutí, jakými byly Loos Nedvědice, Uhlíř Nedvědice, Kravka Žďár nebo Jakeš Černvír.

Vydal autor Hynek Jurman v edici Zubří země, Štěpánov nad Svratkou 2014, 179 s., cena: 210,- Kč.

KRAJ VYSOČINA – MĚSTA A OBCE KRAJE

Kniha pojednává o všech obcích Kraje Vysočina, ke každé obci je vyobrazen její erb, publikaci doplňuje mnoho barevných fotografií.

Vydala Proxima Bohemia, Rožnov p. R. 2015, red. Veronika Ševčíková, 367 s., cena: 825,-Kč.


DALEČÍN – VESELÍ – HLUBOKÉ  OD MINULOSTI K DNEŠKU

Výpravná publikace s množstvím barevných i historických fotografií, jejíž historie i místopis je pojednán v širších souvislostech, je nepostradatelnou součástí knihovny každého milovníka regionální historie.

Vydala obec Dalečín 2015, autor Jiří Bartoň a Marta Bartoňová, 197 s., cena: 325,-

 Z  HISTORIE  MARŠOVIC

Historie Maršovic od první písemné zmínky až do současnosti s kapitolami věnovanými rychtě, kapličce a sboru dobrovolných hasičů od významného regionálního badatele.  Historické fotografie, barevné fotografie.

Vydal Sbor dobrovolných hasičů Maršovice v roce 2006, s.115, cena 50,- Kč.

RADEŠÍNSKÁ SVRATKA 

Publikace věnovaná historii obce u Nového Města na Moravě ve 20. století.

Vydala obec Radešínská Svratka 2012, autor: Marie Vařejková, 145 s., cena: 100 Kč.

POHLEDEC  OD MINULOSTI K DNEŠKU

Historie obce, která je místní částí Nového Města n. M. Dozvíte se v ní, kdy bývaly v Pohledci mlýny, historii rychty, nejslavnějším rodáku malíři Josefu Jamborovi až po současnost obce.

Vydala TVJ Pohledec 2009, autor: Miroslav Kružík, 150 s., cena: 97 Kč.

ROKYTNO – ZE ŽIVOTA MALÉ PODHORSKÉ VESNIČKY

Historie a současnost nejvýše položené obce na Vysočině.

Vydal SDH Rokytno 2010, autor: Helena Zelená Křížová, 112 s., cena: 182 Kč.

 VYSOČINA DO KAPSY

Barevné fotografie významných památek a přírodních úkazů s česko-anglicko-německými popiskami. Součástí knihy je DVD.

Vydal fotoateliér Video-Foto-Kunc 2011, autor: Vladimír Kunc, cena: 305,- Kč.

ŽĎÁRSKÉ VRCHY DO KAPSY 

Barevné fotografie významných památek a přírodních úkazů s česko-anglicko-německými popiskami. Součástí knihy je DVD.

Vydal fotoateliér Video-Foto-Kunc 2012, autor: Vladimír Kunc, cena: 305,- Kč.

PETROVICE – HISTORIE A SOUČASNOST

Publikace vydaná při příležitosti srazu rodáků. Historie obce od středověku po současnost, pověsti, básně, řemesla, spolky… bohatá obrazová příloha.

Vydala obec Petrovice 2008, autor: Helena Křížová, 67 s., cena: 105 Kč