Horácké muzeum

Tržní řád

Tržní místo je místo mimo tržnice a tržiště, které je v prodejní a provozní době veřejně přístupné a na kterém se na jednom nebo více, zpravidla pronajatých prodejních místech, mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona (zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů), nabízí a prodává zboží a poskytují služby z prodejního zařízení umístěných na zpevněnou plochu

 • Prodejci používají k prodeji vlastní prodejní zařízení, pokud si nepronajmou stánek města podle platného ceníku.- Zábor plochy veřejného prostranství
 • Farmářské trhy v Novém Městě na Moravě se konají dle ročního plánu a časového harmonogramu schváleného radou města Nového Města na Moravě.
 • Na farmářských trzích v Novém Městě na Moravě je vyloučen prodej živých zvířat, importovaných produktů a výrobků spotřebního a průmyslového zboží, textilních, kožedělných a obdobných výrobků (vyjma řemesel).
 • Cílem farmářských trhů v Novém Městě na Moravě je pravidelná nabídka a prodej čerstvé zeleniny, ovoce, rostlin, potravin a sezónních přebytků zahrad. Pořadatel farmářských trhů je město Nové Město na Moravě. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit prodejní sortiment a povolit prodej zboží, které se zaměřením trhů souvisí a nepopírá ho, případně nevhodné zboží nebo jeho část z prodeje vyloučit.
 • 20 Kč/m2 / den
 • Zapůjčení stánku města s plátěnou stříškou – 120 Kč/den v zimní sezóně, 250 Kč/den v letní sezóně
  1,8 x 1,5 m
 • Zapůjčení dřevěného domečku – 120 Kč/den v zimní sezóně, 250 Kč/den v letní sezóně
  2 x 2 m
 • Služba – přípojka elektřiny – 100 Kč/den
 • Prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o živnostenském podnikání, pokud se na ně vztahuje. Všichni prodávající jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o zemědělství, potravinách, veterinární zákon a související hygienické a veterinární předpisy.
 • Každý prodejce je osobně odpovědný za to, že při produkci, sklizni, skladování, zpracování, výrobě a značení nabízených výrobků dodržel všechny legislativní předpisy, zejména teplotní a hygienické podmínky.
 • Prodejce potravin je povinen prodej organizovat tak, aby se jednotlivé druhy zboží nevhodně navzájem neovlivňovaly a byly chráněny před slunečními paprsky, u nebalených potravin zamezit kontaktu s kupujícími a nepříznivými vlivy jako např. prach, vlhko, kouř apod.
 • U potravin vyžadující chlazení je prodejce povinen uchovávat zboží za odpovídajících podmínek, ve vhodném zařízení.

Prodejce je povinen tuto teplotu kontrolovat:

 • teplota – 7 °C pro maso vepřové, hovězí, skopové a velké zvěře
 • teplota – 4 °C pro maso drůbeží, králičí a drobné zvěře
 • teplota – 3 °C pro vnitřnosti
 • teplota – 5 – 18 °C pro vejce (nekolísavá teplota)
 • teplota – 4 – 8 °C pro mléčné výrobky jiné než UHT, sterilované a sušené
 • teplota – 0 °C pro čerstvé chlazené ryby (teplota tajícího ledu)
 • ostatní výrobky musejí být uloženy při teplotách stanovených výrobcem

Chovatelé mohou prodávat produkty zvířat z vlastního chovu, které nebyly získány ve schváleném a registrovaném podniku, a to za těchto podmínek:

 •  maso z drůbeže a králíků musí být vykucháno, u králíků nesmí být oddělena hlava, maximální počet kusů (zabitých) je 10 ks za týden, maso musí být uloženo při teplotě maximálně 4°C a musí být čitelně označeno nápisem “Maso není veterinárně vyšetřeno – je určeno po tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele”
 • syrové mléko a smetanu lze prodávat pomocí prodejních automatů, automat musí být registrován u KVS
 • mohou se prodávat čerstvá vejce v maximálním množství 60 ks jednomu konečnému spotřebiteli, a to nejpozději do 21 dnů po snášce, minimální trvanlivost je 28 dní od data snášky, musí být skladována při nekolísavé teplotě +5 – +18, musí být chráněná před sluncem a prodávána spotřebiteli
 • včelí produkty od včelstev ze stanice ve stejném kraji jako trh musí být označené jménem, příjmením a adresou chovatele a u medu musí být označen i druh medu a množství
 • při prodeji živých ryb při jejich usmrcování a dalším opracování musí být prodej nahlášen KVS 7 dní předem
 • Je nepřípustné prodávat maso z domácí porážky provedené v hospodářství (mimo drůbeže a králíků) a výrobky z tohoto masa.

Potraviny musí mít viditelný název, množství a datum použitelnosti nebo minimální trvanlivosti. Prodávající musí být vždy schopen doložit na místě původ produktu.

 • Označení “domácí” v názvu potraviny je nepřípustné.
 • Prodávat potraviny s prošlou dobou použitelnosti je nepřípustné.
 • Potraviny musí být po celou dobu uvádění do oběhu chráněny před jakoukoli kontaminací a před přímým vlivem klimatických podmínek.
 • Všechny předměty a zařízení, které přichází přímo do styku s potravinami, musí být čisté a nesmí představovat nebezpečí kontaminace, dopravní prostředky a nádoby používané pro přepravu potravin musí být udržovány v čistotě a v dobrém stavu.
 • Osoby manipulující s potravinami musí dodržovat požadavky na osobní hygienu a musí nosit čistý oděv, při prodeji nebalených potravin, zejména masa, musí být k dispozici zdroj pitné vody k mytí rukou.
 • Potravinářské a jiné odpady musí být z prostoru, kde se nacházejí potraviny, co nejrychleji odstraňovány, aby nedocházelo k jejich hromadění, a nesmí představovat přímý ani nepřímý zdroj kontaminace.
 • Při prodeji nebalených potravin a těch, které se krájí (koláče, masné výrobky, sýry) si prodejce zajistí pitnou vodu na umývání náčiní a rukou, či jiný způsob očisty.
 • Prodejní místo musí být na vhodném, trvale viditelném místě označeno jménem a příjmením prodávajícího, popřípadě obchodní firmou.
 • Provozovatel za prodané zboží na trzích nepřebírá jakoukoliv záruku.

Prodejce je povinen dodržovat tržní řád a obsadit takové tržní místo nebo stánek, které mu bylo přiděleno. Po skončení trhu je prodejce odpovědný za předání neporušeného stánku a za úklid prostoru bezprostředně v okolí svého prodeje.