Horácké muzeum

Online verze výstavy Starobylé krajiny Horácka

/ Alice Hradilová

Geografové z Ústavu geoniky Akademie věd České republiky připravili výstavu pro naše muzeum na základě výzkumu „předindustriální krajiny“ na Moravě a vybrali snímky území v …

Online verze výstavy Starobylé krajiny Horácka

Geografové z Ústavu geoniky Akademie věd České republiky připravili výstavu pro naše muzeum na základě výzkumu „předindustriální krajiny“ na Moravě a vybrali snímky území v okolí Nového Města, jejichž struktura nebyla prakticky dotčena společenským vývojem posledních 200 let.

Muzeum je z epidemiologických důvodů stále uzavřené pro veřejnost, proto vám zatím nabízíme výběr fotografií touto cestou.

Jak konstatuje autor výstavy Tomáš Krejčí „naším cílem bylo vytvořit obsáhlou databázi takových segmentů krajiny, které si do dnešních dnů zachovaly svůj ráz/strukturu ve stejné podobě, jakou měly před r. 1850“. V případě severního Horácka se jedná zejména o lokality se zachovalou parcelací pozemků, které jsou vzájemně odděleny liniovými remízky; pro pás území mezi Novým Městem na Moravě a Bystřicí nad Pernštejnem je místy charakteristická i původní zástavba. Tato původní struktura se zachovala i přes významnou funkční změnu, kterou v regionu byla přeměna orné půdy na trvalý travní porost.

Autoři výstavy považují téma „předindustriální krajiny“ za otevřené – Tomáš Krejčí k tomu dodává, že „i vzhledem k rozsahu zkoumaného území Moravy mohla některá místa uniknout naší pozornosti, proto uvítáme případné tipy a podněty ze strany návštěvníků výstavy či dalších zájemců na zajímavé lokality na severním Horácku“. Kontaktovat autory je možné přes e-mail predindustrial@ugn.cas.cz, případně na stránkách www.geonika.cz.

Zájemcům o hlubší seznámení se s tématem bude po zpřístupnění výstavy na pokladně k dispozici tištěný katalog.